WE ALSO SPEAK THESE LANGUAGES

Ochrana soukromí

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:
Hypodům, s.r.o., IČO 05729068, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269690 („Správce“).
Pokud budete mít ke zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky nebo budete chtít uplatnit některé ze svých práv uvedených v informaci, prosím kontaktujte Správce prostřednictvím těchto kontaktů:

Adresa pro doručování: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
E-mail: info@hypodum.cz
Telefon: +420 601 156 734

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účel zpracování:
Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v kontaktní emailové zprávě nebo kontaktním dotazníku („Osobní údaje“), za účelem navázání komunikace z důvodu uzavření případné spolupráce.Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím webových stránek a v e-mailové komunikaci. V případě potřeby lze Osobní údaje zpracovávat i manuálně (v papírové podobě).
Právní základ:
Správce bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší emailové zprávy nebo žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.
Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Komu budou Osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:
Osobní údaje mohou zpracovávat kromě zaměstnanců Správce také jiné osoby, které jsou v pozici zpracovatele a zpracovávají Osobní údaje jménem Správce a podle jeho pokynů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů:
 • smluvně vázaní spolupracovníci Správce – za účelem vyřízení Vaší poptávky (aktuální seznam spolupracovníků obdržíte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů)

 • společnost RX FINANCE Services, s.r.o., IČO 07395558, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 a smluvně vázání spolupracovníci této společnosti – za účelem vyřízení Vaší poptávky

 • Osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou Osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

  Jak dlouho budeme Osobní údaje uchovávat?

  Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kdy trvá Váš zájem o vzájemnou spolupráci.

  Mohou být Osobní údaje předány do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor)?

  Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

  Jaká máte práva?

  Máte nasledující práva
 • právo na informace o zpracování Osobních údajů,

 • právo na přístup k Osobním údajům včetně práva na kopii Osobních údajů,

 • právo na přenositelnost Osobních údajů k jinému správci,

 • právo na opravu nebo doplnění Osobních údajů,

 • právo na výmaz Osobních údajů (pokud uplyne účel zpracování nebo bude zpracování protiprávní),

 • právo na omezení zpracování (pokud budete popírat přesnost Osobních údajů nebo budete žádat omezení zpracování místo výmazu Osobních údajů).

 • Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).